คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 446/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22 มกราคม 2563