การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

(The Study of Factors and Development of Relationship Education Model between Learner Context and Curriculum in Higher Education)

 ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว
ผู้ร่วมงานวิจัย อ.วงษ์ปัญญา นวนแก้ว
ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงานสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย
 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)